Çar. Eki 20th, 2021

T.C.
EDREMİT
İCRA DAİRESİ
2019/333 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Havran İlçesi, Tekke Mahallesi, Demiryolu Cad. Mevkii, 310 Ada, 40 Parselde kain ARSA niteliğindeki taşınmaz.Dosya içindeki bilirkişi raporuna göre; Kıymet Takdirine Konu Olan Taşınmazın Ulaşımı, Çevre İle Bağlantısı:Kıymet takdirine konu olan taşınmaz ; Tekke Mahallesi Demiryolu Caddesi Mevkii 310 ada 40 parsel Havran /BALIKESİR açık adreslerinde bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşım bölgenin önemli ulaşım arterlerinden olan Balıkesir Edremit Yolu ile bağlantılı olan Katırcıoğlu Caddesi üzerinden sağlanmaktadır. Cadde üzerinde doğu istikamette yaklaşık 170 m ilerlendiğinde, sol kolda yer alan taşınmaza ulaşım sağlanır.Taşınmaz konum olarak Havran ilçe merkezine yaklaşık 1,10 km kuş uçuşu mesafededir. Taşınmazın yakın çevresi sanayi kullanımlı olarak gelişmiştir. Bölgede ana cadde üzerinde zemin katlarda ticari kullanımlar yer almaktadır. Altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde Ali Çetinkaya İlkokulu, Balıkesir Üniversitesi Havran MYO gibi önemli nirengi noktaları yer almaktadır. Kıymet Takdirine Konu Olan Taşınmazın Özellikleri: Balıkesir İli, Havran İlçesi, Tekke Mahallesi, 3423 b-d Pafta, 310 Ada, 40 Parsel numarasında kayıtlı arsa nitelikli taşınmazdır. Taşınmazın kadastral olarak yapılan incelemesinde parselin kuzey cephesinde 310 ada 75 ve 76 nolu parseller, doğu cephesinde 310 ada 32, 38, 39, 71, 72 ve 73 nolu parseller, güney cephesinde imar/kadastral yol, batı cephesinde ise 310 ada 25 ve 77 nolu parseller ile komşudur.Taşınmazın tek cephesinde kadastral/imar yolu bulunmaktadır. Rapora konu olan taşınmazın bulunduğu parsel, 1. Derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Topoğrafik açıdan düz bir arazi yapısına sahiptir. Parsel geometrik olarak amorf formdadır. Mahallinde yapılan incelemede, parsel üzerinde yaklaşık 216,00 m2 kullanım alanlı, 2 B yapı sınıfında kömür stok alanı olarak kullanılan yapı yer almaktadır. Yapı çelik konstrüksiyon üzeri saç kaplıdır. Söz konusu yapı yan parselleri olan 310 ada 25 ve 75 parseller ile ortak kullanılmaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir başka yapı yer almamaktadır. Altyapı hizmetlerinden istifadesi tamdır. Parsel çevresi doğu ve güney cephelerden tel çit ile çevrelenmiştir. Peyzaj düzenlemesi bulunmamaktadır. 23.559,59 m2 yüzölçümü
ARSA DEĞERİ 23.559,59 m2 X 400,04TL/m2 =9.425.000,00 TL
YAPI DEĞERİ 216 m2 x 750 TL/m2 =162.000 TL
TOPLAM DEĞER =9.587.000,00 TL
Yüzölçümü 23.559,59 m2
İmar Durumu Havran Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.09.2020tarih ve 1685 sayılı yazısına göre söz konusu Tekke Mahallesi 310 Ada 40 nolu parsel Havran Belediyesisınırları içinde onaylı imar planında sanayi alanında kalmakta olup Emsal:060 Hmax:6,50 m olarak belirlenmiştir.
Kıymeti 9.587.000,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibi olup, Manisa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/907 Esas sayılı dosyasından05/01/2016 tarihli ve 21 yevmiye sayılı işlem ile tesis edilen ihtiyati tedbir şerhi ileManisa 1. İş Mahkemesinin2014/328 Esas sayılı dosyasından 31/12/2015 tarih ve 4269 yevmiye sayılı işlem ile tesis edilen ihtiyati tedbir şerhinin bulunduğu anlaşılmıştır. Manisa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/907 Esas sayılı dosyasından konulan tedbir ile ilgili iflas İdaresi tarafından iflas kararı kesinleştiğinden tedbirin hükümsüz kalması nedeniyle satışa devam edilmesine karar verildiğinin bildirildiği, Manisa 1. İş Mahkemesinin 2014/328 Esas sayılı dosyasından tesis edilenihtiyati tedbir ile ilgili Manisa 1.İş Mahkemesinin 2014/328 E. dosyasından yazılan 17/02/2021 tarihli yazısıileihtiyati tedbir şerhinin satışa engel teşkil etmediği bildirilmiş olup, buna ilişkin müzekkere cevapları dosya içinde mevcuttur.
1. Satış Günü 15/04/2021 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü 17/05/2021 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : Edremit Adliyesi Zemin Kat Müzayede (Satış) Salonu Edremit/Balıkesir
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden , artırma tarihinden önceki gün sonuna kadaresatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadarelektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında TL cinsinden pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.(T. Vakıflar Bankası T.A.O. Edremit ŞubesiTR43 0001 5001 5800 7305 6652 33) Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Binde 5,69 Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/333 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/02/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Bir cevap yazın