Çar. Eki 20th, 2021

BALPARK BALIKESİR OTOPARK İŞLETMELERİ TİC.LTD.ŞTİ.’DEN

ÇAY OCAĞI VE YIKAMA İSTASYONLARI İŞLETMELERİNİN
KİRALAMA İHALE İLANI
Aşağıda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati belirtilen, 3 Nolu- 2 Nolu Katlı Otoparkında bulunan Yıkama İstasyonlarının işletilmesi 24 (Yirmi Dört) ay süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile kiraya verilmek suretiyle işletme hakkı verilmesi işi ihale edilecektir.
 1. İdarenin Adı           : Balpark Balıkesir Otopark İşletmeleri Tic.Ltd.Şti.
 2. Adres                     : Ege Mah. Altay Cad. Kalaycılar Sok. No:16-17-18 Karesi/BALIKESİR
 3. Telefon                  : 0266 245 20 10 – Dâhili 410
 1. İhale Adı             : 3 Nolu- 2 Nolu Katlı Otoparkında bulunan Yıkama Bölümü işletmesinin kiraya verilmesi
 2. İhale Konusu Olan İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:
Aşağıda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati belirtilen,
3 Nolu Katlı Otop.;7764 Ada/9-10-11 Parsel, Yıldırım Mah. Paşasaray Sok. No:15/A Karesi,
2 Nolu Katlı Otop.;8127 Ada/3 Parsel, Altıeylül Mah.Keçeci Sok.No:16 Altıeylül,
adreslerinde bulunan Yıkama İstasyonlarının 24 (Yirmi Dört) ay süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile kiraya verilmek suretiyle işletme hakkı verilmesi işi ihale edilecektir.
1.4.  İhalenin Yapılacağı Yer : Ege Mahallesi Altay Caddesi Kalaycılar Sokak No:16/17/18 Karesi/BALIKESİR
 1. Tarihi ve Saati         : 01/03/2021 Pazartesi Günü saat 10.00’da
 2. İhale Usulü              : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. md. gereği açık teklif usulü
1.5.  Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı:
 1. İhale konusu işin geçici ve kesin teminata esas muhammen bedeli 24 (Yirmi Dört) aylık bedel KDV Hariç 96.000,00 TL dir.
 2. Geçici teminat miktarı muhammen bedelin % 3’ü olan 2.880,00 TL dir.
 1. Aşağıda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati belirtilen, Köylü Garajı Açık Otopark da bulunan Çay Ocağının işletilmesi 24 (Yirmi Dört) ay süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile kiraya verilmek suretiyle işletme hakkı verilmesi işi ihale edilecektir.
 1. İdarenin Adı      : Balpark Balıkesir Otopark İşletmeleri Tic.Ltd.Şti.
 1. Adres               : Ege Mah.Altay Cad.Kalaycılar Sok. No:16-17-18 Karesi/BALIKESİR
 2. Telefon             : 0266 245 20 10  – Dâhili 410
 1. İhale Adı    : Köylü Garajı Açık Otopark’ında bulunan çay ocağı işletmesinin kiraya verilmesi
 2. İhale Konusu Olan İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:
Aşağıda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati belirtilen,
Köylü Garajı Açık Otop.; 7810 Ada/ 21 Parsel, Ege Mahallesi Avarlar Sokak Köylü Garajında  bulunan çay ocağı işletmesi 24 (Yirmi Dört) ay süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile kiraya verilmek suretiyle işletme hakkı verilmesi işi ihale edilecektir.
 1.  İhalenin Yapılacağı Yer      : Ege Mahallesi Altay Caddesi Kalaycılar Sokak No:16/17/18 Karesi/BALIKESİR
 1. Tarihi ve Saati      : 01/03/2021 Pazartesi Günü saat 11.30 ‘da
 2. İhale Usulü           : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. md. gereği açık teklif usul
 1. Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı:
 1. İhale konusu işin geçici ve kesin teminata esas muhammen bedeli 24 (Yirmi dört) aylık bedel KDV Hariç 42.000,00 TL dir.
 2. Geçici teminat miktarı muhammen bedelin % 3’ü olan 1,260,00 TL dir.
 1. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler;
Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresinin yazılı olduğu ıslak imzalı (tüzel kişilik ise kaşe ve ıslak imzalı) belge,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,  ihaleye ilişkin yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerin son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminata dair belge, yatırıldığına dair dekont veya makbuz,
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. Maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname
g) Vergi Dairesi’nden alınacak faaliyetinin devam ettiğine dair mükellefiyetlik belgesi,
h) İhale tarihinden en fazla 20 gün öncesinde alınmış Vergi borcu olmadığına dair belge,
ı) İhale tarihinden en fazla 20 gün öncesinde alınmış olan Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belge,
i) İş ortaklığı olması halinde; iş ortaklığı beyannamesi,
j) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre İdari Şartnamenin 6. Maddenin (a), (b), (c), (f), (h), (ı), (i) ve (j) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.(d) bendinde belirtilen belge/belgelerin ise ortakların biri tarafından sunulması yeterlidir.
k) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliğinden alınan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ve Balpark Balıkesir Otopark İşletmeleri Tic.Ltd.Şti. ne borcu olmadığına dair belge,
l) İhale doküman bedelinin, ödendiği ve dokümanların idareden teslim alındığına dair belgelerin aslı.
 1. Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı:
Şartname ve ekleri Ege Mah. Altay Cad. Kalaycılar Sok. No:16-17-18 Karesi/BALIKESİR adresinde bulunan idareden 250,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir veya yerinde bedelsiz görülebilir.
 1. Başvuru Dosyalarının Hangi Tarih ve Saate Kadar Nereye Verileceği:
 1. Yıkama İstasyonları İşletmesinin Kiraya Verilmesi; başvuru dosyaları 01.03.2021Pazartesi Günü saat 10.00’a, Çay Ocağı İşletmesinin Kiraya Verilmesi; başvuru dosyaları 01.03.2021Pazartesi Günü saat 11.30 ‘a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Ege Mahallesi Altay Caddesi Kalaycılar Sokak No:16/17/18 Karesi/BALIKESİR (BALPARK) adresinde bulunan İdareye teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü, posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
 1. İhale Komisyonu İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbesttir. İlan Olunur.

Bir cevap yazın