Balıkesir Ayvalık’ta köyevi ve arsa icradan satılıktır

T.C.
AYVALIK
İCRA DAİRESİ
2020/171 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI : Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Çamoba Mahallesi Köyiçi mevkiiCilt : 6, Sayfa: 810, Ada: 195, Parsel : 1 de tapuya kayıtlı 146,63 m2 miktarında Ham Toprak vasfındaki taşınmaz.
TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU VE TESBİTİ :Dava konusu taşınmaz Balıkesir ili, Ayvalık İlçesi ,Çamoba mahallesi, Köyiçi mevkii 195 ada 2 parsel adresinde bulunmaktadır.Taşınmaz her ne kadar tapu kaydında ham toprak vasfında gözükse de, mevcut imar durum özelliği nedeni ile arsa vasfındadır. Taşınmaz üzerinde yaklaşık olarak 100 m2 oturum alanına sahip 3 oda , mutfak, banyo bölümlerinden oluşan kaba inşaat seviyesinde tek katlı köy evi bulunmaktadır. 195 ADA 2 NOLU PARSEL’İN TAM HİSSE DEĞERİ : III.Sınıf A grubu yapılar arasında olan mevcut yapının yapı yaklaşık maliyet değeri 1100 tl/m2 dir. Yapının yaklaşık % 50 inşaat seviyesi dikkate alındığında m2 maliyeti 1100 tl/m2 x 50/100 = 550 tl/m2
YAPI DEĞERİ : 100 m2 x 550 tl/m2 = 55.000 tl olarak hesap edilmiştir.
ARSA DEĞERİ : 146,63 m2 x 400 tl/m2 = 58.652 tl
TOPLAM DEĞER : 55.000 + 58.652 = 113.652 tl olarak hesap edilerek tespit edilmiştir.
İMAR DURUMU: Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi ,Çamoba mahallesi ,195 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz köy yerleşik alanı içerisinde kalmakta olup, Plansız alanlar tip imar yönetmeliğine göre Taks:0,40, Hmax:6,50 m. 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına göre Emsal:0,50 yi geçmeyecek şekilde yapılanma koşulları geçerlidir.
Kıymeti 113.652,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler ve Beyanlar : Tamamen münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde , taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faiz ile birlikte2886 sayılı Devlet İhalesi Kanunun 75.mad. Uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usülü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkük ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir . Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlüklerin de taşınmaz son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde belirtme idarece kaldırılacaktır.
1. Satış Günü 12/04/2021 günü 14:00 – 14:10 arası
2. Satış Günü 07/05/2021 günü 14:00 – 14:10 arası
Satış Yeri : AYVALIK ADLİYE SARAYI EK BİNA AYVALIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI – AYVALIK/ BALIKESİR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-İİK.127.maddesi uyarınca,ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur.Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde ,varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresi olarak kabul edilir.Bunun dışında adres araştırması yapılmaz.gazetede ve elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/171 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/02/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Bir cevap yazın

Open chat