Çar. Eki 20th, 2021

BALIKESİR TOPLU TAŞIMA A.Ş.’DEN
İHALE İLANI

Aşağıda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati belirtilen, Kepsut ilçesinde çalıştırılmak üzere, 4 adet 4-6 metre arası büyüklükte, klimalı, kameralı araç ile 2 farklı güzergahta 120 (yüz yirmi) ay tarihine kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile kiraya verilmek suretiyle çalışma hakkı verilmesi işi ihale edilecektir.
1) İdarenin
a)    Adı     : Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.
  1. Adres  : Ege Mah. Tarlabaşı Cad. Karesi AVM sit A Blok Apt No:8/A Karesi/BALIKESİR
  2. Telefon ve Faks : Tel: 444 28 30 Faks:0266 246 21 68
  1. İhale Adı: Balıkesir İli Kepsut ilçesinde Özel Toplu Taşıma Aracı İşletilmesi İşi
  2. İhale Konusu Olan İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:
Kepsut ilçesinde çalıştırılmak üzere, 4 adet 4-6 metre arası büyüklükte, klimalı, kameralı araç ile 2 farklı güzergahta 120 (yüz yirmi) ay süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile kiraya verilmek suretiyle çalışma hakkı verilmesi işi ihale edilecektir.
Güzergahlar:

CEZAEVİ GÜZERGÂHI:

GİDİŞ:
15 Temmuz Şehitler Caddesi – Şehit Kamil Aşık Caddesi-Geniş Yol Caddesi – Koca değirmen sokak
Mehmet Akif Ersoy Caddesi – Düzgün Yol Caddesi -Patlak Caddesi –Panayır Caddesi -Cezaevi

DÖNÜŞ:
Cezaevi  – Panayır Caddesi – Orta Yol Sokak-Değirmenlik Caddesi  – Çarşı içi Caddesi – 15 Temmuz Şehitler Caddesi

TOKİ GÜZERGÂHI:
GİDİŞ:

15 Temmuz Şehitler Caddesi – Şehit Kamil Aşık Caddesi- Burhan Alkan Bulvarı – Balıkesir Kütahya Yolu –  Toki Evler

DÖNÜŞ:
Toki Evleri –  Balıkesir  Kütahya Yolu – Burhan Alkan Bulvarı – Şeremetler Caddesi- 15 Temmuz Şehitler Caddesi

  1. İhalenin:
a)Yapılacağı Yer: Ege Mah. Tarlabaşı Cad. Karesi AVM sit A Blok AptNo:8/A  Karesi/BALIKESİR

b)Tarihi ve Saati

Araç 1- 26.02.2021 Cuma Günü Saat 13:30 ‘da
Araç 2 –  26.02.2021 Cuma Günü Saat 13:50 ‘de
Araç 3- 26.02.2021 Cuma Günü Saat 14:10 ‘da
Araç 4-  26.02.2021 Cuma Günü Saat 14:30 ‘da

b) İhale Usulü :2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. madde gereği açık teklif usulü yapılacaktır.

  1. Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı:
    1. Bir araç için ihale konusu işin muhammen bedeli KDV hariç aylık 160,00-TL, 120 aylık kira bedeli KDV hariç 19.200,00-TL olup geçici teminat miktarı 576,00-TL’dir. Verilecek teklifler muhammen bedelin altında olamaz.
    2. Bir araç için geçici teminat miktarı muhammen bedelin %3’ü olan 576,00-TL’dir.
Her araç için ayrı ayrı ihale yapılacağından 1 (bir) araç için verilecek teklifler muhammen bedelin altında olamaz
6)İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir.
a) Tebligat için adres beyan ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresinin yazılı olduğu ıslak imzalı (tüzel kişilik ise kaşe ve ıslak imzalı) belge,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1-    Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
l) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerin son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminata dair belge
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
f)2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. Maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname
g)İdari ve Teknik Şartname ve eklerinin her sayfasının okunduğu ve aynen kabul edildiği ibaresi yazılı ve katılan yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshaları,
h) Vergi Dairesi’nden alınacak faaliyetinin devam ettiğine dair mükellefiyetlik belgesi,
ı) İhale ilan tarihinden sonra alınmış Vergi borcu olmadığına dair belge,
i) İhale ilan tarihinden sonra alınmış olan Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belge,
j) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,
k) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 6. Maddenin (a), (b), (c), (f), (g), (h), (ı), (i) ve (l) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (d) bendinde belirtilen belge/belgelerin ise ortakların biri tarafından sunulması yeterlidir.
l)Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliğinden alman Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,
m)İhale doküman bedelinin, ödendiği ve dokümanların idareden teslim alındığına dair belgelerin aslı.
n) İsteklinin T plakaya sahip olduğunu gösteren belge veya ruhsat,
o) Balıkesir İl sınırları içerisinde ihale tarihi itibariyle ile 5 yıl dolmuş taksi ile taşımacılık yaptığını gösterir belge
p) İsteklinin İhale üzerinde kalması durumunda ihale süresi boyunca ihalede belirtmiş olduğu Plaka ile başka bir faaliyette bulunmayacağına dair taahhütname

7) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:
a) Şartname ve ekleri: Ege Mah. Tarlabaşı Cad. Karesi AVM sit A Blok AptNo:8/A Karesi/BALIKESİR  adresinde bulunan idareden 250,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir veya bedelsiz görülebilir.

8)Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:
Başvuru Dosyaları 25.02.2021 Perşembe Günü saat 17:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Ege Mah. Tarlabaşı Cad. Karesi AVM sit A Blok AptNo:8/A Karesi/BALIKESİR adresinde bulunan İdareye teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü, posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirlenen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

9) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

Bir cevap yazın