Çar. Eki 20th, 2021

T.C.
GÖNEN(BALIKESİR)
İCRA DAİRESİ
2019/884 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Balıkesir İl, Gönen İlçe, 518 Parsel, KİLLİK Mahalle, Bahçe altı Mevkiinde bulunan 2500 m2 miktarındaki taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Tınlı toprak yapısında %2-3 eğime sahip yerleşim alanı dışında tarla vasfında kuru tarım arazisidir. Killik mahalle merkezinin batısında 350 m. mesafededir. Kuru tarım yetiştirmeye uygundur. Araziye ulaşım kadastro yolundan sağlanmakta olup; makinalı tarıma uygun olup tarımsal üretim açısından ekonomiktir. Taşınmazın tamamı 30.000,00 TL bedelle satılıktır.
KDV Oranı %18
1. Satış Günü 07/04/2021 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü 03/05/2021 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri : İcra Müdürlüğü Önü – Adalet Sarayı GÖNEN / BALIKESİR
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Balıkesir İl, Gönen İlçe, 1 Parsel, KİLLİK Mahalle, Bozluk Mevkii, Taşınmaz tapu kaydında ham toprak olup; 4.030,47 m2 miktarındaki taşınmazın tamamı borçluya aittir. Taşınmaz üzerinde Milli Emlak Şefliği’nin “Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan işbu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibarıyla rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki farkkanuni faizi ile birlikte2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh,tahakkuk ve tahsiline ilişkin hükümlere göre son kayıt malikinden tahsil edilir şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde belirtme idarece kaldırılacaktır” şerhi ve Maliye Hazinesinin ipoteği bulunmaktadır. Taşınmaz tınlı toprak yapısında %1-3 eğime sahip herleşim alanı dışında tarla vasfında kuru tarım arazisidir.Killik mahalle merkezinin batısında 240 m. mesafededir. Ulaşım köyiçi kadastro yolundan sağlanmakta olup; makinalı tarım için uygun olup; tarımsal üretim için ekonomiktir. Taşınmazın tamamı satılıktır.
Kıymeti 60.457,05 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler : Maliye Hazinesinin ipoteği ve şerhi mevcut olup; ipotek bedeli altında satışa muvaffakati bilinmamakta olup; üzerindeki şerhle birlikte satılacaktır.
1. Satış Günü 07/04/2021 günü 10:40 – 10:45 arası
2. Satış Günü 03/05/2021 günü 10:40 – 10:45 arası
Satış Yeri : İcra Müdürlüğü Önü – Adalet Sarayı GÖNEN / BALIKESİR
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Balıkesir İl, Gönen İlçe, 71 Parsel, KİLLİK Mahalle, Bozluk Mevkii, Taşınmaz tapu kaydında ham toprak olup; 1.800 m2 miktarındaki taşınmazın tamamı borçluya aittir.Taşınmaz üzerinde Milli Emlak Şefliği’nin “Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan işbu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibarıyla rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin hükümlere göre son kayıt malikinden tahsil edilir şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde belirtme idarece kaldırılacaktır” şerhi ve Maliye Hazinesinin ipoteği bulunmaktadır. Taşınmaz tınlı toprak yapısında %1-3 eğime sahip herleşim alanı dışında tarla vasfında kuru tarım arazisidir. Killik mahalle merkezinin batısında 240 m. mesafededir. Ulaşım köyiçi kadastro yolundan sağlanmakta olup; makinalı tarım için uygun olup; tarımsal üretim için ekonomiktir. Taşınmazın tamamı satılıktır.
Kıymeti 27.000,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler : Maliye Hazinesinin ipoteği ve şerhi mevcut olup; ipotek bedeli altında satışa muvaffakati bilinmamakta olup; üzerindeki şerhle birlikte satılacaktır.
1. Satış Günü 07/04/2021 günü 10:50 – 10:55 arası
2. Satış Günü 03/05/2021 günü 10:50 – 10:55 arası
Satış Yeri : İcra Müdürlüğü Önü – Adalet Sarayı GÖNEN / BALIKESİR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/884 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/02/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Bir cevap yazın