Çar. Eki 20th, 2021

GÖMEÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Madde: 1- Belediyemize ait Ulubeyler Mahallesi köy içi mevki 232 ada 1 parselde bulunan arsa vasıflı taşınmaz Belediye Encümenince 24.02.2021 Çarşamba günü saat 11.00’da Belediye Başkanlık Odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık arttırma ihalesi ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

Madde: 2- İhale edilecek malın niteliği;
Ulubeyler Mahallesi köy içi mevki 232 ada 1 parselde bulunan arsa vasıflı taşınmaz;

Madde: 3- Güvence bedeli;

  1. Ulubeyler Mahallesi köy içi mevki 232 ada 1 parselde bulunan arsa vasıflı taşınmaz;  aylık 500,00.-TL’ sı muhammen bedel, %3 geçici teminatı 180,00.- TL sıdır. İhale saati 11.00, Güvence Bedeli: 5.000,00.-TL’ sı, Kati Teminatı %6’ dır.
Madde: 4- İhaleye katılım başvuruları 23.02.2021 günü saat 17:00’ a kadar yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Madde: 5- İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74.maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,
Ayrıca;
a-Nüfus kaydı örneği,
b-Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,
c-Gerçek kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi,
d-Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz,
e-Gömeç Belediyesine borcu olmadığına dair (Emlak-Kira, Vb.) Gömeç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış resmi yazılar,
f-Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir. Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri,
g-Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi vermeleri şarttır.

Madde: 6- İhale dokümanı Gömeç Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz olarak teslim alabilirler veya inceleyebilirler.

Madde: 7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur. 03.02.2021

Mehmet İrem HİMAM
Belediye Başkanı

Bir cevap yazın