Balıkesir Vakıflar Genel Müdürlüğünce 48.908,97 m² zeytinlik kiraya verilecek

İLAN
T.C.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen zeytinlik vasıflı taşınmazlar, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda  belirtilen şartlar çerçevesinde 35 yıllığına ihale edilecektir.
İLİ Balıkesir
İLÇESİ Edremit
MAHALLESİ Altınoluk
PAFTA NUMARASI I17-D-20-D-2-C
ADA/PARSEL NUMARALARI 1123 ve 991 / 1
YÜZÖLÇÜMÜ 48.908,97 m²
VASFI Zeytinlik
MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ  26.344.000,00 TL
(yirmialtımilyonüçyüzkırkdörtbin Türk Lirası)
GEÇİCİ TEMİNAT 790.320,00 TL
(yediyüzdoksanbinüçyüzyirmi Türk Lirası)
İHALE TARİH VE SAATİ 16/02/2021 Salı günü saat: 14.00
 1. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların Vakıflar Meclisi’nin 20/04/2020 tarihli ve 127/115 sayılı kararına istinaden;
1- Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılmak üzere;
a) Sözleşme süresinin toplam 35 yıl olması,
b) Kira bedellerinin; İlk 6 yılın aylık kirasının sabit 7.500,00 TL, 7. yılın aylık kira bedelinin 118.000,00 TL + Önceki 6 yılın yıllık TÜFE oranında (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) artış yapılarak belirlenmesi, 7. yıldan işin (35. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,
2- Yer teslim tarihinden itibaren 6 yıl içerisinde; yüklenici tarafından plan tadilatından sonraki imar durumuna uygun projenin hazırlanması, gerekli her türlü izin ve onayın alınarak, İdaremiz, ilgili belediye ve gerektiğinde diğer kurumlara onaylatılması, yapılacak tesisler ile ilgili gerekli her türlü izin ve onayın alınması, gerektiğinde ilgili belediyeye otopark bedelinin ödenmesi, onay gereği yapılacak her türlü imalat, iş ve işlemin yürütülerek inşaatın fiilen bitirilmesi, bunun için gerekli tüm finansmanın sağlanarak, bu konulardaki tüm gider ve sorumlulukların yükleniciye ait olması; bu süre içerisinde bitirilmemesi durumunda yapılan sözleşmenin fesih hakkının saklı tutulması, fesih halinde ödenen kira ve yatırılan teminatın İdaremize irad kaydedilmesi,
3- Taşınmazların plan tadilatı sonucunda, 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde %45’e kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi (önceden 3194 Sayılı İmar Kanunu’na istinaden DOP kesintisi yapılmamış olması kaydıyla), terk oranının %45’in üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak yüklenicisinden tahsil edilmesi,
4- Mevcut imar planında sanayi rezerv alanında olan 1123 ada 1 parsel no.lu taşınmazın turizm tesisi inşa edilmesine elverecek şekilde plan tadilatı yapılması sonucunda, taşınmazın karayolu tarafında kalan ilk 7.000,00 m2’lik alana E:0,20 ve Hmaks:5,5 m. yoğunluklu bir günübirlik tesis ve geriye kalan 25.840,00 m2’lik alana E:0,60 ve Hmaks9,5 m. yoğunluklu turizm tesisi inşa edilmesi esas alınarak, toplam 16.904,00 m2 olması gereken emsale dahil inşaat alanı miktarında herhangi bir nedenle oluşabilecek azalmalardan ötürü sözleşmeye esas kira bedellerinde bir değişiklik yapılmaması, ancak söz konusu azalmanın, toplam parametre sayısının/miktarının %25’i veya daha yüksek bir oranda olması durumunda, taraflar karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi sonlandırabilmesi,
Emsale dahil inşaat alanlarının, ekspertizde yer alan hesaplamalardan daha fazla olması halinde; her fonksiyon için ayrı ayrı olmak üzere; ihalede kesinleşen kira/m2 oranının, ekspertizde belirtilen Turizm Ticaret ile Günübirlik Tesis alanlarından gelen kira gelirleriyle yeniden orantılanarak, fonksiyon birim m2 kira getirisinin emsal oranında artırılarak toplam kira bedeline yansıtılması (Toplam kira bedelinin %88’i E:0,6 olan Turizm Tesis Alanından [emsale dahil inşaat alanı 15.504,00 m2 ve ihale öncesi birim m2 değeri 6,55 TL], %12’si ise E:0,2 olan Günübirlik Tesisi Alanından [emsale dahil inşaat alanı 1.400,00 m2 ve ihale öncesi birim m2 değeri 9,80 TL] gelmekte olup; herhangi bir fonksiyonun 2 alan ve/veya emsalindeki değişimlere göre kira bedelleri yeniden belirlenerek toplam kiraya yansıtılır. Her iki fonksiyonda da değişim olması halinde yukarıdaki işlem her ikisinde de uygulanarak toplam kira bedeli belirlenir. Toplam kira bedeli hesaplamalar neticesinde, ihalede belirlenen bedelin altına düşmez.)
Yüklenici tarafından, İdarece uygun görülen ve kira bedellerine esas projenin uygulanması aşamasında veya işletmeye geçildikten sonraki herhangi bir aşamada, ilave gelir getirici alanlar ya da gelir getirici niteliği olmadığı halde sonradan dönüşüm yoluyla gelir getirici nitelik kazandırılan alanlar olması halinde; bu alanların kira bedellerinin İdarenin tespit tarihinden itibaren ayrıca belirlenmesi ve yüklenici tarafından ödenecek kira bedellerine eklenmesi,
5- Kiracı tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,
6- Taşınmazların üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökümden sonra tekrar dikime müsait olanların Ayvalık Vakıf Zeytin İşletme Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçları durumu, mevsim koşulları ve diğer nedenlerle dikimi müsait olmayanların ise odun olarak satılıp bedelinin Bölge Müdürlüğümüze ödenmesi amacıyla Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğüne teslim edilmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin yine kiracı tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, buna karşılık ağaçlardaki ürünlerin değerlendirilmesinin yükleniciye ait olması,
7- İki parsel arasında gerekmesi halinde yolun altından veya üstünden bağlantı yapılması durumunda irtifak hakkı tesisi için gerekli izinlerin alınması ve tüm masrafların yüklenici tarafından karşılanması,
Şartlarıyla, ilgili mevzuat kapsamında turizm tesisi olarak kullanılmak üzere 35 yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı uzun süreli kiralama modeline göre kira ihalesine çıkarılmıştır.
 1. İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.
 2. İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 150,00 TL olup, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR300001500158007309654883 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.
 3. İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesi’nin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.
         Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:
 1. İç zarf, (İç zarf teklif mektubunu içermelidir. Teklif mektubunun şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır.)
 2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu,
 3. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
a) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
 1. İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
 2. Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve ihale şartnamesinin 16.3 maddesinde belirtilen tutardaki geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya geçici teminatın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR730001500158007266231283 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekontu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır),
 3. İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde şartnamedeki ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi
 4. Tahmin edilen bedelin %10’una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
 5. Tahmin edilen bedelin %50’dan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış ‘İş Deneyim Belgesi’ veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, isteklinin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin olmaması veya isteklinin ticari faaliyetleri arasında inşaatla ilgili bir husus bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir alt yükleniciye yaptıracağına ilişkin, ekli örneğine uygun alt yüklenici taahhütnamesi,
İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50’si değerlendirilir.
a) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi
b) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
c) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,
İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair şartnamedeki ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi. (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6. maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.
 1. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,
 2. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
 3. İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu,
 4. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
 5. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu,
 6. Bütün sayfaları istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni,
 7. Kanuni ikametgâh belgesi, (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)
 8. İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak kişilerin kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisi, (Kimlik belgesinde T.C. kimlik numarasının bulunmaması halinde T.C. kimlik numarasını gösterir imzalı bildirim),
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (3), (4), (5), (10), (11) ve (12) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
 1. İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır.
 2. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 3. Tüm ilan bedelleri, ihaleyi alan istekli tarafından sözleşme esnasında defaten ödenecektir.
 4. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

Bir cevap yazın

Open chat