Çar. Eki 20th, 2021

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınırın satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile belirtilen tarih ve saatte Dursunbey Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) Makam Odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

 

İhalelere katılmak isteyenlerin;

İhale başlangıç saatine kadar Geçici Teminat bedelini yatırmış olmaları veya 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesi uyarınca yayımlanan Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartlara uygun olmalıdır. (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)

Gerçek kişilerin; yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve Nüfus Cüzdan suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde (2021 yılı) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklife bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur

Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İhaleye ait şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Dursunbey Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) ücretsiz olarak görülebilir.

Taşınırın satışı peşin olup, ihale bedeli üzerinden %18 Katma Değer Vergisi tahakkuk ettirilecektir.

İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İhale bilgileri; http://www.milliemlak.gov.tr veya http://balikesir.csb.gov.tr/duyurular adresinde görülebilir.

 

 

 

İLAN OLUNUR.

Bir cevap yazın